வீட்டுத்தோட்டத்திற்க்கு தேவையான 24 பொருட்கள் - Startup Kit offer ₹ 1500

By admin
0
(0)
1 589
2,000 1,500
25%
Out of Stock
New

Start up kit - 1500 

1.12x12 Growbag -04
2.15x9 Growbag  - 01
3.Sprayer - 01
4.garden Tools - 01
5.Cutter - 01
6.Watering Cane - 01
7.Glouse - 1 set
8. மண்புழு உரம் -1 Kg
9.ஐந்து வகை புண்ணாக்கு கலவை: (வேம்பு + புங்கம் + இலுப்பை + கடலை + எள்ளு) - 250 grm
10 . வேப்பம் புண்ணாக்கு - 250 gr
11 organic Manure - 1 kg
12 Seeds - 5
16 humic acit - 100 ml
17 பூச்சி விரட்டி - 100 Ml
18 Bio liquid - 100 ml
19 தேங்காய் நார் கட்டி 5 KG 
20 Bio Fertilizer - 100 Grm

Shipping Cost 0
Shipping Time Ready to ship in 4-7 Business Days
Location

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!