குட்டை தென்னை மரம் (Hybrid Coconut tree) TN TOD

By admin
0
(0)
1 257
550
Out of Stock
New

தென்னை இரகங்கள் :: குட்டை இரகங்கள்

சவ்காட் பச்சை குட்டை

   1. காய்க்க எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் 3 முதல் 4 வருடங்கள்
   2. சராசரி மகசூல் ஆண்டிற்கு ஒரு மரத்திற்கு 60 காய்கள்
   3. கொப்பரைத் தேங்காயின் அளவு காய் ஒன்றுக்கு 60 கி
   4. எண்ணெயின் அளவு 66 %

சிறப்பு அம்சங்கள்

 • இலைக்காம்புகள், இலைகள் மற்றும் காய்கள் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் நன்கு முதிர்ந்த பின்பு இந்த காய்கள் பறவையின் அலகைப் போல் காணப்படும்.
 • வேர் அழுகல் நோயைத் தாங்கக் கூடியது.
Shipping Cost 0
Shipping Time Ready to ship in 4-7 Business Days
Location

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!